ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

วัดพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีกุน

Share
 

ปีกุนหรือปีหมู (ปีใค้) บางตำราเป็นช้าง ธาตุน้ำ
พระธาตุประจำปีกุน คือ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ( Year of the pig: pra that doi tung chiangrai province )

ปีกุนหรือปีหมู (ปีใค้) บางตำราเป็นช้าง ธาตุน้ำ พระธาตุประจำปีกุน คือ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ( Year of the pig: pra that doi tung chiangrai province ) พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย (พระธาตุประจำปีกุน มีสัญลักษณ์เป็นรูป สุกร)แต่สำหรับคนล้านนาจะใช้ ช้างสัญลักษณ์ พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุดอยตุงแห่งวัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง)หรือ วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยตุง บริเวณส่วนที่เรียกกันว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย (พระธาตุประจำปีกุน มีสัญลักษณ์เป็นรูป สุกร)แต่สำหรับคนล้านนาจะใช้ ช้างสัญลักษณ์ พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุดอยตุงแห่งวัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง)หรือ วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยตุง บริเวณส่วนที่เรียกกันว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2000 เมตร พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงในวันเพ็ญเดือน 3 จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เดินทางเข้ามานมัสการทุกปี พระธาตุดอยตุงถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน ที่นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พระธาตุดอยตุง ถูกกำหนดให้เป็นพระธาตุเจดีย์ของผู้ที่เกิดปีกุญ เนื่องเพราะปู่เจ้าลาวจกและพระยามังราย 
ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงใหม่ต่างก็ประสูติใน "ปีกุญ" องค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีอยู่ 2 องค์ ตามตำนานกล่าวว่า พระมหากัสสปเถระได้นำเอาพระบรมอัฐิธาตุ 500 องค์ กับพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกด้ามมีดเบื้องซ้ายมาถวายให้พญาอชุตตราชกษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกเชียงแสน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าสิงหนวัติ พญาอชุตตราชพร้อมทั้งพระมหากัสสปเถระจึงอัญเชิญพระธาตุขึ้นบรรจุบนดอยตุงในบริเวณที่เชื่อว่าครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับนั่งบนก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะ คล้ายมะนาวผ่าครึ่ง บริเวณดอยตุงดังกล่าวนี้เป็นที่อยู่ของชนเผ่ามิลักขุหรือลัวะ มีหัวหน้าชื่อปู่ลาวจก เมื่อพญาอชุตตราช ได้บรรจุพระธาตุบนดอยตุงแล้วได้พระราชทานทองคำให้แก่ปู่ลาวจก เพื่อแลกเป็นค่าที่ดินกว้าง โดยรอบพระธาตุออกไปด้านละ 3000 วา สำหรับถวายเป็นคามเขตแด่องค์พระธาตุ พร้อมทั้งถวายมิลักขุ 500 ครอบครัว ให้เป็นข้าพระธาตุดูแลรักษาพระบรมธาตุด้วย ส่วนพระมหากัสสปเถระได้อธิษฐานตุงทิพย์ยาว 7000 วา ประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งต่อมาได้เรียกว่าชื่อดอยตุงตามตุงทิพย์ดังกล่าว ต่อมาอีกช่วงเวลาหนึ่ง ได้มีฤาษีสุรเทวะได้นำพระบรมอัฐิธาตุ 150 องค์ มาถวายพญามังรายกษัตริย์ในรัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองเมืองโยนกเชียงแสนและพญามังรายได้ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุนั้นบนดอยตุงในบริเวณก้อนหินลักษณะรูปมะนาวผ่าครึ่งนั้นอีกครั้ง พร้อมทั้งถวายที่ดินและเหล่า มิลักขุ 500 ครอบครัว แด่พระธาตุเช่นครั้งแรกจากการประดิษฐานพระบรมอัฐิธาตุสองครั้งดังกล่าว จึงทำให้บนดอยตุงมีพระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่สององค์เคียงคู่กันมา จนทุกวันนี้หลังจากนั้นในตำนานได้กล่าวถึงการสืบทอดกษัตริย์ที่มาจากวงศ์ลวะจักกะหรือปู่เจ้าลาวจก มาจนถึงกษัตริย์ ล้านนาในราชวงศ์มังราย ที่ได้ทำนุบำรุงพระธาตุดอยตุง มีการกล่าวอ้างถึงพระนามพญามังราย พญาชัยสงคราม พญาแสนภู พญาคำฟู พญาผายู พญาเจ็ดพันตู พญามหาพรหม พญาแสนเมืองมา และพญากือนา ที่ตำนานระบุว่าได้ถวายที่ดินและมิลักขุ ๕๐๐ ครอบครัว พร้อมสาปแช่งผู้ที่จะมาล้มล้างการกระทำของพระองค์ จากนั้นกล่าวถึงพญาติโลกหรือพระเจ้าติโลกราช ได้ทรงถวายที่ดินและข้าคนไว้บำรุงพระธาตุเช่นเดิม โดยทรงมีพระราชโองการเป็นตราหลาบเงิน หรือการจารพระราชโองการบนแผ่นเงินไว้รวมทั้งได้ทรงโปรดให้ตั้งตำนานหรือเขียนตำนานของพระธาตุดอยตุงไว้ด้วย ใน พ.ศ. 2122 เมื่อดินแดนล้านนาอยู่ภายใต้การยึดครองของพม่าแล้ว ลูกเจ้าฟ้ามังทราจาก เมืองหงสาวดีมาปกครองล้านนา ได้จารึกตราหลาบเงินอีกฉบับหนึ่ง เพื่อถวายทานมิลักขุและที่ดินตาม ประเพณีที่พระมหากษัตริย์ล้านนาได้ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และในตำนานทำให้เกิดความเชื่อว่าพระธาตุดอยตุงนั้นเป็นปฐมอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่ได้เข้ามาตั้งมั่นอยู่ในแคว้นโยนกนาคพันธ์ จึงทำให้บรรดาพระมหากษัตริย์ขัตติยะ วงศาที่ได้ปกครองล้านนาสืบเชื้อสายกันต่อๆ มา ได้ทำนุบำรุงมาโดยตลอด

Share

จองโรงแรมที่พักทุกที่ทั่วโลก...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ใคร ใคร ก็แอ่ว

ที่เที่ยวก่อนถึงดอยอินทนนท์

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังดอยอินทนนท์นั้น นอกจากขึ้นไปเที่ยวยอดดอยแล้วเรายังสามารถแวะเที่ยวตามรายทางของเส้นทางขึ้นดอยซึ่งมีอยู่มากมายครับ แต่ละที่นั้นมีความสวยงามน่าสนใจไม่แพ้ยอดดอย บางที่สวยจนถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่หลายคนอาจคุ้นตา ประทับใจ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก

view more

เที่ยวปายหน้าฝน

เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วครับกับการเดินทางมา ปาย แต่หลายครั้งที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะต้องเที่ยวถ้ามาปาย ก็เลยอยากจะแนะนำที่เที่ยวที่ควรจะไปหรือต้องแวะเที่ยวถ้ามาถึงปายครับ

view more

ม่อนแจ่มหน้าฝน

ความชุ่มฉ่ำเริ่มมาเยือนครับ ถึงหน้าฝนกันแล้วแต่ยังไงเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่นึกถึงที่แรกก็คือ ม่อนแจ่มครับ หลายคนเคยมาสัมผัสมาเที่ยวม่อนแจ่มในช่วงหนาว ๆ แต่ที่นี่หน้าฝนก็น่าเที่ยวไม่แพ้หน้าหนาวครับ 

view more

ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog